tirsdag den 16. september 2014

Pastor L. C. Larsens Tilføjelser

Pastor Thaarup i Erindring - del 4:

Naar jeg ikke har sendt noget Bidrag til Pastor C. Thaarups Livshistorie, skyldes det den Omstændighed, at mit Forhold til Thaarup var saa personligt, at det netop af den Grund har været vanskeligt for mig at fortælle noget om det.

Efter at have gennemlæst, hvad der hidtil er skrevet i dette Skrift om den afdøde, kan jeg kun sige, at jeg bifalder det helt igennem, og at jeg intet har at føje til Thaarups Karakteristik.

Af personlige Meddelelser kan jeg tilføje, at Thaarup ved H. R. Bruuns Død overtog den lille Metodistskole, der var oprettet i Skebjerg for Metodistbørn paa Langeland. — Af gennemgribende Betydning for mig blev det, at Thaarup blev interesseret i mig og indbød mig til at bo hos sig for at modtage Undervisning.

Jeg var da optaget i hans Hjem fra Efteraaret 1881 til Juli 1884, først i Vejle og derefter i Svendborg. I Svendborg gik jeg paa den derværende Realskole. Skønt Thaarups Indtægter var beskedne, indbød han mig dog til at bo hos sig i denne Tid og beregnede sig ikke noget for Opholdet i det første Aar.

Han og hans Hustru gav mig et godt Hjem i disse Aar. Uden deres Elskværdighed vilde min Livsskæbne have formet sig ganske anderledes, end det nu blev Tilfældet. Der var ikke mange, der vilde have optaget en 14 Aars Bondedreng i sit Hjem i Forventning om, at han engang ad Aare kunde blive „nyttig til Tjenesten“.

Jeg har ikke kunnet gengælde dem denne Venlighed, men jeg tror, at dette deres Offer ikke er glemt af Gud.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar