onsdag den 22. juli 2015

Pastor Carl Bjerno

Pastor Carl Bjerno fødtes i Vejle den 22. juli 1891. Han var søn af Ditlev Larsen og hustru og voksede op i det lille hjem i Strandgade i Vejle sammen med en stor søskendeflok.

Hans forældre havde tidligt fået forbindelse med Metodistkirken, og Carl og hans søskende fik lov at nyde godt af den ånd, der rådede i hjemmet. Allerede i 14 års alderen oplevede han et åndeligt gennembrud og gav sit hjerte til Gud.

Han blev lige fra begyndelsen en aktiv arbejder, først i søndagsskolen og siden i ungdomsforeningen. Han kom i lære, og efter udstået læretid rejste han en tid som ung håndværker i Tyskland. —

Efterhånden modnedes hos ham tanken om, at Gud kaldte ham til at blive metodistprædikant. — I 1914, ved den tid, da den første verdenskrig udbrød, begyndte han sammen med tre andre unge sin uddannelse på Metodistkirkens prædikantskole, der på den tid var flyttet til Aarhus, — Her lærte man at værdsætte ham som en god broder og kammerat.

I 1916 fik han sin første ansættelse i Løkken. Samme år indgik han ægteskab med Karen Martine, født Nielsen, der også var fra Vejle, og med hvem han havde været forlovet nogle år. — Sammen fik de lov at virke i en lang årrække i de skiftende menigheder: Løkken, Holstebro, Neksø, Esbjerg, Frederikshavn, Aarhus og Banders. — Hans gerning satte spor, hvor han kom. Han var en nidkær arbejder for Gud — »tilforladelig og med en indre glød i sin forkyndelse«, blev der sagt ved hans begravelse, og det er rigtigt. Han var en samvittighedsfuld menighedsforstander, tro mod den arv, han fik fra kirken og hjemmet, — og han vandt sig venner alle steder. Udrustet, som han var, med en særlig nådegave til som sjælesørger at møde mennesker på tomandshånd.

En periode gjorde han også tjeneste som distriktsforstander. —

I 1950 mistede han sin hustru. Det blev et stort tab for ham og for de 8 børn, der var vokset op i hjemmet. —

Senere indgik pastor Carl Bjerno ægteskab med betania-søster Johanne Nielsen, der blev ham en trofast medhjælp de sidste år, han levede.

Det sidste års tid var han ikke rask. Det var hjertet, der voldte vanskeligheder. En længere periode var han fritaget for tjeneste for at søge helbredelse på kuranstalten Hald. — Han vendte tilbage, tilsyneladende med nye kræfter, og genoptog sin gerning, og så — da man mindst ventede det — kom der pludselig rejsebud til ham mandag den 21. marts i år.

Under stor og hjertelig deltagelse stedtes støvet til hvile i Aarhus fredag den 25. marts.

Ved højtideligheden i kirken udtaltes smukke mindeord af pastor Carl Bjernos svigersøn, pastor Kyrø Rasmussen, af hans broder, pastor L. P. Bjerno, og af sønnen, pastor Povl-Erik Bjerno. —
Vi takker for pastor Carl Bjernos liv og tjeneste iblandt os, — vi nedbeder Guds velsignelse over hans efterladte — og udtaler: Velsignet være pastor Carl Bjernos minde.

Ejner Kyst

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark, 1955

mandag den 20. juli 2015

Fru Laurine Helene Johansen

Laurine Helene Johansen, Pastor S. K. Johansens Hustru, blev født i København den 20. Juli 1854 af Forældrene Kobbersmedemester L. P. Ibsen og Hustru.

Hun var kun 12 Aar, da hun kom i Forbindelse med Metodistkirken, idet man kan finde hendes Navn som Elev i den nyoprettede Søndagsskole i Jerusalemskirken, eller som den da kaldtes: Sct. Pauls Kirke. Hun var ikke mere end 16 Aar, da hun blev Lærerinde i samme Søndagsskole. Og til sit 77. Aar var hun knyttet til dette Arbejde. I Sandhed en lang Arbejdsdag paa dette Felt.

Hun blev optaget i Menigheden den 4. Februar 1872. Hun var da 17 Aar gammel. I 1885 blev hun ægteviet til Pastor S. K. Johansen, og hun fulgte ham trofast til Arbejdet, hvor Kaldet lød fra Tid til anden.

Fru Laurine Johansen var en hjertevarm Kristen, der aldrig gik paa Akkord med noget, der kunde forstyrre hendes Forhold til Jesus Kristus.

Hun elskede sin Kirke af hele sit Hjerte, og dens Glæder og dens Sorger var hendes. Hun viste dette ved at holde fast ved Kirken i Dage, da det ogsaa kostede hende Modstand at følge den Vej, som hun vidste, var den rette. Fraregnet de Aar, som hun sammen med sin Mand tilbragte i Provinsen, sad hun paa sin vante Plads i vor Kirke hver Søndag — den Kirke, som var hele hendes Livs Glæde. Og Gangen til Guds Hus var for hende en hellig Gang.

Velsignet være Fru Laurine Helene Johansens Minde!

Niels Mann.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark 1938

onsdag den 15. juli 2015

Fru Laura Jensen

Laura Emilie Jacobine Jensen
Født: 15. juli 1855
Fru Laura Emilie Jacobine Jensen, f. Holm.

Allerede i sit 13.—14. Aar blev Str. Jensen omvendt til Gud i Metodistkirkens Søndagsskole i København. Hun tog straks levende Del i alle Møder, hun paa nogen Maade kunde komme med til, og paa hende passede Salmistens Ord (Sal. 42,2):
»Ligesom en Hjort skriger efter Vandstrømme, saa skriger min Sjæl til dig, o Gud.« 
Bønnens Aand blev udgydt rigeligt over hende ved hendes Omvendelse, og det var egsaa hendes alvorlige og inderlige Bønner, der fremkaldte Ønsket hos Br. Peter Martin Severin Jensen om at vinde hende for sig. I 1875, da Br. Jensen første Gang var ansat paa Langeland, blev de viede af Superintendent Karl Schou i Jerusalemskirken i København.

Str. Jensen var en dygtig og sparsommelig Husmoder. Hun havde 10 Barn, af hvilke et: »Jessy« opkaldt efter Biskop Jesse Pech, der døbte hende og bad, at Barnet maatte blive opkaldt efter ham, døde 10 Mdr. gammelt.

Den store Børneflok, hvoraf 6 Sønner, blandt hvilke Pastor Engelbrecht Ried i Esbjerg er en, og 3 Døtre, skylder deres Moder meget, for hvad de alle er bleven til. Hun var Br. Jensen en ypperlig Medhjælperske til at opdrage og dygtiggøre Børnene.

Det var ingen let Sag at holde en saadan Børneflok hel og ordentlig i Klæder, men dertil var Str. Jensen ualmindelig dygtig. Hun syede og lappede, stoppede og strikkede, vaskede og strøg og lavede selv Børnenes Klæder.

Drengehabitterne var somme Tider nyt af nyt men ogsaa til Tider nyt af gammelt, men i Regelen saa fikst, at andre Mødre kom og bad hende laane sig Mønstrene for at sy efter til deres Børn.

Slog Dagen ikke til, tog hun Nætterne til Hjælp, og hun sad ofte oppe det meste af Natten for at have alt i Orden til den kommende Dag.

Nu er imidlertid hendes Dagværk endt. De flittige Hænder er stille i Døden, og hun hviler efter sit Arbejde, men Br. Jensen, Børnene og adskillige andre velsigner hendes Minde. Hun var en god Hustru og en god Moder.

Spiren til den Sygdom, der lagde hende forholdsvis tidlig i sin Grav, fik hun i Præsteboligen i Kalundborg, hvor hun laa i længere Tid af Gigtfeber, hvis Eftervirkning blev en betydelig Hjertefejl.

Det har siden gaaet ned ad Bakke med hendes Helbred, men det var særlig ved et Fald i glat Føre, da Br. Jensen var ansat ved Golgatha Kirken i København, hun fik sit værste Knæk. I de 3 Aar, der er gaaet siden, har hun ofte svævet mellem Liv og Død, men hun sagde altid, naar man frygtede for, hun skulde dø:
»Jeg dør ikke nu, Herren har lovet mig, at jeg skal faa Lov at leve til Dagny (det yngste Barn) bliver 17 Aar.«  
Efter Aarstallet er Dagny nu 17 Aar. Hun blev nemlig født 1898. Gud bønhørte hende altsaa i dette, hvad hun i henved 10 Aar havde været vis paa han vilde.

Særlig den sidste Maanedstid af hendes Liv, var hendes Lidelser store og øgedes med Dagene. Hun bad nu Gud ofte og inderligt, at han snart vilde tage hende hjem. En af de sidste Dage hun levede, efter at der ikke havde været Smil paa hendes Ansigt i lange Tider, sagde Br. Jensen til hende:
»Nu kommer Herren snart for at hente dig,« og hun udbrød medens hele hendes Ansigt stod i Smil: »O, tror du det, Gud ske Lov, at han kommer snart.« 
I de sidste Timer før Døden var der en underlig Ro over hende, det var, som om Herren tog den frygtelige knusende Fornemmelse om Hjertet bort fra hende, og hun døde stille med et Udtryk af Tilfredshed og Ro over det blege Ansigt, med den klare Forvisning, at hun i Kraft af Forsoningsblodet gik ind til sin Herres Hvile.

Naar vi betragte Udgangen af deres Vandel, lad os efterfølge i deres Tro.

*

Begravelsen i Rudkøbing
I den lille, hyggelige Metodistkirke stod i et Væld af Blomster og Kranse Søster Jensens Baare, og om den samledes en stor Skare af deltagende Venner for m bringe Støvet til dets Hvilested.

En Del af de Menigheder, som Pastor Jensen har været Forstander for, saavel som Baptist-Menigheden, Frelsens Hær, Afholdsforeningen, Ungdomsforeningen, Aarskonferencen og flere andre havde sendt signerede Kranse, og Pastor Jensen modtog i Dagens Løb flere Breve fra deltagende Venner.

Sørgegudstjenesten indlededes med Salmen: »Dødsstrømmen kold hist bugter sig,« og efter at Pastor Ried havde ledet os i Bøn, læst et Skriftafsnit og undertegnede, der overbragte Aarskonferencens Krans, havde talt, bragte Pastor Jensen, som selv ledede Sørgegudstjenesten, den afdøde et sidste Farvel med Tak for, hvad hun havde været for sit Hjem og Menighederne, især i tidligere Dage, thi de sidste Aar havde Sygdom hindret hende deri.

Han mindede om, at det sidste, de havde talt sammen om, var om Børnene. som hun ønskede og haabede maatte møde hende i Himlen, og med Alvor og Inderlighed lagde Pastor Jensen sig selv, Børnene og den afdødes eneste Broder dette paa Sinde. Pastor Ried talte om sin Moders Udholdenhed i Tro og Bøn og om, at han var Gud taknemlig for at have haft saa god en Moder.

Hele Samværet i Kirken formede sig som en alvorlig og stemningsfuld Højtidelighed. Med Goodtemplar og Afholdsforeningens fikse, floromvundne Faner i Spidsen, satte Sørgetoget sig i Bevægelse ud til den stille Urtegaard, Byens Kirkegaard, hvor Pastor Jensen ligeledes selv foretog Jordpaakastelsen.

Det, der nu skete, at Søster Laura Jensen fik Hjemlov, har jo længe været ventet, thi i en Række af Aar har hendes Helbred været nedbrudt, og hun havde til Tider svære Lidelser. Dog holdt hun ud i Troens Strid og vandt Sejr ved Lammets Blod. Herren forunde alle os, der har kendt den afdøde, Naade til at forblive tro til Døden, at vi maa faa Livets Krone.

C. Thaarup.

Bragt i Kristelig Talsmand, 5. februar 1915

lørdag den 11. juli 2015

Fru Emily Jacobsen

Emily Jacobsen
Emily Jacobsen, født Stuart Staig, Pastor Hermann Jacobsens Hustru, døde i Svendborg den 11. Juli sidste Aar efter nogen Tids Sygdom.

Fru Jacobsen var født i Indien i Oprørsaaret 1857. Hun gennemgik i sin Ungdom en grundig Uddannelse ved en af de højere Skoler og virkede derefter som Missionær og Lærerinde.

Medens hun var i denne Gerning, mødte hun sin senere Ægtefælle, den unge Dansker, der havde været Officer i den britiske Handelsmarine og nu gennem Metodistmissionen var blevet omvendt til Gud og ordineret til Præst i Metodistkirken.

Pastor Jacobsens Sygdom nødte dem imidlertid til at rejse til Danmark for Rekreation og allerede samme Sommer 1883 ansattes denne i Odense, og siden saa Fru Jacobsen aldrig mere sit Fædreland.

Hun fulgte sin Mand gennem alle dennes Ansættelser. Hun var en elskelig Ægtefælle og en sjælden Moder. Ypperligt begavet og fint uddannet fulgte hun den verdensvide Missionsbevægelse og Strømmene i den engelske Verden. Hun og Familien fulgte trofast deres Forbindelser fra de hjemlige Egne, alt imens hun med Tiden slog Rod i Danmark. Hjemmets Sprog var Engelsk, og Sygdom satte som et Gærde om det idylliske Hjemliv, der levedes i Præstehjemmet.

Fru Emily Jacobsens Navn findes sammen med hendes Mands under de første Certifikater for stiftede Epworth-Foreninger, idet Pastor Jacobsen var de danske Epworth-Foreningers første Præsident og Fru Jacobsen den første Sekretær.

Tre Børn laa begravet paa Svendborg Kirkegaard, hvor Fru Jacobsens Støv nu ogsaa hviler til Opstandelsens Morgen. Vor kære Broder Pastor Hermann Jacobsen begræder med sine to gode og trofaste Døtre Savnet af deres Moder.

Vi her i det kolde Nord, som hun altid følte det, skønt hun vandt Hjemfølelse her, vi velsigner hendes Livsgerning og sætter hende med hendes Kære Stævne i Landet, hvor Taagerne er svundne, og hvor aldrig med Sorg igen fra Sjælene Sjælene vige.

Vor Deltagelse følger vor kære, kække Broder Pastor Hermann Jacobsen og dennes to Døtre.

S. S. Rosendahl.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark, 1939

søndag den 5. juli 2015

Pastor Emil Nielsen

Emil Nielsen
1869-1936
Emil Nielsen blev født i København den 5. Juli 1869 og døde i samme By, omtrent 67 Aar gammel, medens Aarskonferenen fejrede Aarsmøde og Jubilæumsfest i Aarhus den 19. Juni 1936.

Han blev meget tidlig religiøst grebet gennem Luthersk Missionsforenings Søndagsskole i Nansensgade i København, -— men særlig var det hans gudfrygtige Moder, der ledte ham, saavel som Brødrene Christian, Sofus og Alfred, ad Herrens Veje.

Da Emil Nielsen var 15 Aar, tog han det afgørende Skridt og gav sig helt til Jesus. Dette skete i Missionssalen i Stormgade 21, København.

I 16 Aars Alderen sluttede han sig til Metodistkirken og blev optaget i Sct. Markus (nu Jerusalems) Menighed i København, hvortil ogsaa Moderen hørte.

1892 blev han optaget paa Metodistkirkens teologiske Skole og frekventerede denne i tre Aar, hvorefter han blev ansat i Randers. Denne hans første Plads tiltraadte han i September 1895 efter endt Soldatertid. 1898 ordineredes han til Diakon og blev Medlem af Aarskonferencen. Han har siden da betjent en lang Række Menigheder i Danmark.

Br. Emil Nielsen var en absolut hæderlig, retlinet, kristelig Karakter — en betydelig Forkynder af Guds Ord, og Herren har vedkendt sig hans Virke og givet ham Vækkelse flere Gange i hans Virkekredse, og rundt i vort Land er der ikke faa Mennesker, der tilskriver Emil Nielsen deres Omvendelse til Gud.

For omtrent 4 Aar siden ramtes han af en Lammelse og har siden været tildels Invalid, indtil Døden nu gav ham Hjemlov efter 37 Aars tro Tjeneste som aktivt Medlem af Danmarks Aarskonference.

Vi, — hans Kolleger — mange Menigheder og mange Mennesker vil bevare Mindet om denne gode Broder i kærlig Erindring og takke Gud for ham. — Gud glæde hans Sjæl i Faderhuset. —

Vi udtaler vor dybeste Sympati med hans Hustru og Børn og nedbeder Guds rige Trøst og Velsignelse over dem.

P. Rasmussen.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark 1936