tirsdag den 27. januar 2015

Søster Agnes Bjerløv

Agnes Bjerløv 1884-1968
Søster Agnes Bjerløv er født 27. januar 1884 i Vejle som datter af politibetjent Bjerløv.

Søster Agnes fik sin sygeplejeuddannelse på almindeligt hospital i København (nu De gamles By). Derefter kom hun til Århus Kommunehospital for yderligere supplering og senere på Fødselsanstalten i Århus.

Efter sin uddannelse indtrådte søster Agnes i Betaniaforeningens tjeneste i 1918, og i en årrække virkede hun i Vejle som privatsygeplejerske, særlig barselpleje i store herskabshjem, hvor det dengang var almindeligt med egen sygeplejerske.

I denne gerning blev hun meget afholdt på grund af sit sirlige og lidt fornemme væsen, og hun fandt mange venner, som hun gennem mange år havde kontakt med. Senere fik hun sin gerning som leder af Betaniaforeningens virksomhed i Rigensgade i København, og nogle år var hun leder af hjemmet på Kong Georgsvej, det daværende »Athen«.

I 1935, efter en sygdomsperiode, kom søster Agnes til hjemmet i Århus og overtog arbejdet på en afdeling her. Helbredet var imidlertid ikke så godt, og søster Agnes fik orlov for al tage til Vejle for at være husbestyrerinde for en svoger.

Da han døde seks år senere, gik søster Agnes i 1952 på pension og flyttede til Århus, hvor hun boede på hjemmet til sin død. Søster Agnes fik som pensioneret søster en række gode år og var en god og trofast støtte også i menigheden i Århus.

I de sidste år tog kræfterne mærkbart af, men under sygdommen satte hun hele sin lid til Jesus, hos hvem hun fandt den styrke, hun behøvede fra dag til dag.

Måtte mindet om hende, der som ung hørte kaldet fra Gud og fulgte det i en tro tjeneste, også virke et kald hos os i dag til at lytte til Guds røst og følge den. Søster Agnes sov stille ind 30. marts 1968.

Æret være søster Agnes Bjerløvs minde.

Henry Minet.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark, 1968

lørdag den 3. januar 2015

Anna Marie Ried


Anna Marie Ried med børneflok
Anna Marie Ried fødtes i Hjørring den 3. januar 1891 som datter af skræddermester Jørgen Thomsen og hustru Methe Marie Thomsen, f. Steffensen.

Sammen med en søskendeflok voksede hun op i et hjem, der var præget af levende, sand og alvorlig kristendom, et hjem, der var stærkt medvirkende til at sætte sit præg på vor menighed og dens virke i Hjørring.

Den 10. november 1910 viedes Anna Marie Thomsen til pastor Engelbrecht Emil Ried, der, efter at have gjort tjeneste to år i Rønne som menighedsforstander — det første år som lokalprædikant og det andet som prøvemedlem af årskonferencen — i 1908 var bleven ansat i Hjørring. Her gjorde han tjeneste til han i 1912, sammen med sin hustru, blev forflyttet til Sct. Markuskirken (nu Jerusalemskirken) i København.

Fru Anna Ried stod trofast ved sin mands side i den række af menigheder, de kom til at betjene, indtil de sluttede tjenesten med en fire års periode i Hjørring. Pastor E. Ried blev ved årskonferencen i Emmauskirken, Odense, 1957 bevilget pensioneret forhold. Herefter flyttede pastor Ried og hustru til Vonge.

Det blev dog kun et kort åremål, de sammen kunne nyde deres otium, idet fru Anna Ried, grundet på alvorlig sygdom, måtte forlade hjemmet. I fire år var pastor Ried alene i hjemmet, indtil Gud i foråret 1964 kaldte ham hjem til hvilens land.

Fru Anna Ried var ikke blot, i ordets bedste forstand, en hjemmets kvinde som hustru og mor. Hun tog levende del i menighedsarbejdet, så langt kræfterne slog til. Ligeledes tog hun, som den intelligente kvinde, hun var, også del i kirkens fællesanliggender, ikke mindst i K.Y.M. (nu M.K.). Det var i mange år ikke sjældent, hun tog ordet ved debatten i årskonferencerne.

Sammen med sin mand prægede hun hjemmet med levende gudsfrygt. De fem børn — fire døtre og en søn — voksede op i en kristen atmosfære, der gav dem en rig arv at tage med ud i livet.

Fru Anna Ried døde den 13. maj d. å. og blev begravet fra metodistkirken i Vonge den 17. maj og ført til Vonge kirkegård, ledsaget af et stort følge. Mindesamværet bagefter prægedes af mindeord fra slægt og venner, der bar vidnesbyrd om, at det var et rigt liv, under Guds velsignelse, der her var afsluttet.

Æret være fru Anna Marie Rieds minde!

Ole Olesen

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken 1968