fredag den 29. maj 2015

Du danske sommer

Kristelig Talsmand,
29. maj 1970
Melodi: Hr. Peder kasted runer

Velsignet være du, hver gang du kommer
på vårens vinger hid, du danske sommer,
med hang af vilde roser,
syrén og gyldenregn,
med kjæruld over moser
og hø i hvert et hegn!
Vær vel mødt, høduft over vange,
krydret sødt under lærkesange!
Vær vel mødt!

Velsignet være I med rug og havre
og byg og hvede, Danmarks agre favre!
Gid I må stå i grøde,
når fuglesangen dør
og skænke Danmark føde,
før bøgen løvet strør! —
Sol og vind modne eders kerne,
tung og trind, — dug og nattens stjerne,
sol og vind!

Velsignet være alle Danmarks haver,
som står ved borg og hytte, rig på gaver!
Der husmandsviv og dronning
har eget æbletræ,
hvor bien henter honning
og stæren finder læ.
Bag din hæk trives urt og lilje,
vintergæk skærmet lunt ved tilje,
vintergæk!

Velsignet være alle Danmarks skove
ved fjord og vig, hvor vore fædre sove,
hvor knøsen og hans pige
til nattergalens sang har udløst sprogets rige,
vidunderbløde klang!
Silkegrøn du i våren smiler,
bronceskøn du i høsten hviler —
altid skøn.

Ja, elskte Danmark, gamle svanerede,
med eng og ager, haver, skov og hede —
om dine døtres senge
der lyder bølgesprøjt,
og dine kække drenge
sov ind ved stormens fløjt. —
Vuggesang, du som bedst os huer,
ton engang over vore tuer —
vuggesang!

Så skærm, o Gud, vor gamle moder kære!
og tak for det, hun hented hjem med ære!
Lad freden bo og bygge
så vidt som danske bor,
og retsind folket smykke
fra syd til højt mod nord!
Skærm vort sprog! — Ærefuldt det følge
Dannebrog over tidens bølge —
Dannebrog!

Alberta Eltzholtz.

mandag den 25. maj 2015

Søster Damaris Raun

Damaris Raun
1907 - 1978
Søster Damaris Raun, født 25. maj 1907, døde i København efter få dages sygdom, fredag den 20. oktober 1978.

Søster Damaris er udgået fra menigheden i Slagelse og kort efter sin uddannelse til sygeplejerske begyndte hun sit arbejde i Betaniaforeningen i 1937 og blev indviet som betaniasøster ved årskonferencen i Frederikshavn i 1939.

Indenfor Betaniaforeningens rammer arbejdede hun bl.a. på plejehjemmet "Skovvang" i Århus, som Betaniaforeningen i sin tid overtog efter, at bygningen i nogle år havde været ramme om vor kirkes første højskole.

Da denne bygning med ret store jordarealer i 1943 blev solgt til Århus kommune, kom søster Damaris til Vejle for at arbejde i menighedsplejen i denne by, og i begyndelsen af 1950 kom hun til Århus og blev medarbejder i Betaniaforeningens hjemmesygepleje indtil denne i 1956 blev overtaget af det offentlige, som følge af en ny lovgivning. Herefter fik søster Damaris sit virke på Betaniahjemmet i Århus indtil hun i 1975 blev pensioneret.

Ligegyldigt hvor søster Damaris virkede, var hun agtet og respekteret for sin gerning og de patienter, der var hende betroet fik en god og kærlig pleje. Der stod meget respekt om søster Damaris og hendes arbejdsindsats, og gennem mere end 20 år var hun mig en meget værdifuld medarbejder.

I kirkens arbejde var søster Damaris også meget trofast. Kun yderst sjældent svigtede hun de anledninger, hvor kirken kaldte, og i adskillige år var hun medlem af menighedsrådet i Århus og formand for M.K. i samme by. Som M.K. formand gjorde hun en meget betydelig indsats .

I 1976 flyttede søster Damaris til København og sluttede sig til Betania menighed, hvor hun faldt godt ind i rammerne og straks blev aktiv i arbejdet.

Søster Damaris blev bisat fra Betaniakirken i København den 26. oktober 1978 .

Ære være søster Damaris minde.
Henry Minet.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken 1979

fredag den 22. maj 2015

Laura Marie Willerup

Laura Marie Willerup, f. Møller
22. maj 1826 - 4. juni 1910
Enke efter den danske Metodistkirkes første Superintendent C. Willerup, hensov i Herren i sit Hjem, Willemoesgade 64, København, den 4. Juni i en Alder af 84 Aar.

Dette Dødsbudskab blev modtaget med Vemod og Ærbødighed ved den nylig afholdte Missionskonference i Vejle, og paa samme Maade blev det modtaget her i Menigheden, saavel som i Fru Willerups ret talrige Bekendtskabskreds, hvor hun var elsket og æret som kun faa.

Det vilde ikke være let at give en Skildring af denne elskelige gamle Søsters Liv, thi det var ikke blot langt, men bevæget.

I mange Aar fik hun Lov at dele Dagens Byrde og Hede med sin Mand, hvem hun var en trofast og virkelig Støtte i den velsignede, men ofte besværlige Gerning, der var ham betroet, og i de mange tunge Aar, da han tungsindig og med nedbrudt Helbred kæmpede den lange Kamp med den sidste Fjende, holdt hun ud, som kun faa vilde have gjort det, og hun lukkede sin affældige Mands Øjne, da hun endnu havde Kræfter til en lang Vandring. Hendes Livsaften var lang, stille, vemodigskøn, og hun gik rolig Døden i Møde igennem den sidste Sygdom med den Trøst, som findes udtrykt i Fanny Crosbys dejlige Sang:

Jeg skal se ham og ham kende,

naar jeg frelst og salig for hans Aasyn staar;
jeg skal se ham og ham kende
paa hans dyrebare Vunder og hans Saar

Hendes Længsel efter at faa Lov at vandre bort og være med Herren var dyb, og da Døden kom, hilste hun den med Glæde.

Under stor Deltagelse blev hun begravet fra sin kære Kirke (Sct. Markus), som hendes Venner havde ladet pynte meget smukt, Tirsdag den 14. Juni. Missionskonferencen havde sendt en Deputation, bestaaende af undertegnede, til hendes Begravelse, hvilke alle tre deltog i Højtideligheden og ved førstnævnte lagde en Krans fra de danske Metodistpræster paa hendes Baare.

Fru Willerup var en alvorlig Kristen, en trofast Metodist og en fint dannet Kvinde.

Det er med Vemod, vi tænker paa, at hendes Plads i den stridende Kirke nu staar tom, men hjemme i den triumferende Skare blander hun sin Røst til Lammets Pris med dem, der gik igennem Perleportene — toet i Lammets dyrebare Blod.

Velsignet være hendes Minde!

C. Thaarup. P. M. S. Jensen. A. Bast.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark 1910

mandag den 18. maj 2015

Berger Pedersen

Pastor Berger Pedersen
1889-1948
Pastor Berger Pedersen fødtes i Frederikshavn d. 18. Maj 1889 — som Søn af Savværksarbejder A. C. Pedersen og Hustru.

I det lille og jævne Hjem, hvor han voksede op, modtog han en stærk aandelig Paavirkning, og naar han tidligt fandt ind paa Guds Vej, tilskrev han det selv især Indflydelsen fra en from og bedende Mor.

Efter endt Skolegang lærte han Smedehaandværket og arbejdede en Tid ved dette Fag baade herhjemme og i Norge.

I en Tid, da der gik et stærkt aandeligt Røre over Menigheden i Frederikshavn, blev han sammen med mange andre grebet af Ordet og omvendt til Gud. (Det var, medens Pastor Chr. Nielsen virkede i denne By). Inden længe følte han Kaldet til at blive Prædikant og give hele sit Liv i Guds og Evangeliets Tjeneste.

En kort Tid var han udsendt »paa Prøve« som Hjælpeprædikant, og i 1914 blev han af sin Kvartalskonference anbefalet til at optages som Elev paa den teologiske Skole. I Aarene 1914—16 var han paa Prædikantskolen i Aarhus. Ved Aarskonferencen i København 1916 modtog han sin første Ansættelse som Menighedsforstander. Han blev optaget i Konferencen 1919, og 1921 ordineredes han til Ældste.

Den 25. Oktober 1917 indgik han Ægteskab med sin Forlovede, Frk. Anna Larsen, Frederikshavn. Hun blev ham en god Hustru og en betydelig Medhjælp ikke blot i det fælles Hjem, men ogsaa i Arbejdet i Menighederne. Der var i Ægteskabet to Børn, en Søn og en Datter.

Berger Pedersen betjente Menigheden i Silkeborg 1916—20, i Horsens fra 1920—24,  Rønne fra 1924—30, St. Jacob, Odense, fra 1930—39, i Kalundborg-Slagelse fra 1939—46, i Aalborg fra 1946—48.

— Overalt vandt han sig Venner, og det viste sig meget snart, at Berger Pedersen var i Besiddelse af en naturlig Veltalenhed langt ud over det almindelige, og samtidig var der en Aandens Glød i hans Forkyndelse, der gjorde, at han de fleste Steder, hvor han kom, fik Naade til at samle store Forsamlinger om sin Prædikestol, og Ordet bar Frugt i Menneskers Omvendelse og Sjæles Frelse.

Det var Tonerne fra den gamle metodistiske Vækkelsesforkyndelse, der lød fra hans Læber. Vennesæl og hjertelig, som han var, havde han ikke vanskeligt ved at tale med Mennesker, og det hjalp ham i hans Gerning ved Sygesengen og den personlige Sjælesorg.

Berger Pedersen var i Aar ansat til at holde den saakaldte »Konferenceprædiken« ved Aarskonferencen her i Randers, og han havde allerede i nogen Tid arbejdet med Tanker og Forberedelse til denne Tjeneste; — men Gud vilde det anderledes.

Den 11. Juni — den Nat, som sent vil glemmes, da Sorgen gæstede saa mange danske Hjem, blev han brat kaldt bort. — Vi vil savne ham. Vi synes, at vi behøvede ham fremdeles i vor Konference. Dog, Gud begraver sine Arbejdere, men fortsætter sit Arbejde.

Allermest vil vor afdøde Broder dog blive savnet i sit Hjem af sin efterladte sørgende Hustru og deres Børn. Maa de alle finde Hjælp i Savnets tunge Tid fra ham, som er »al Trøstens Gud«.

Velsignet og æret være Berger Pedersens Minde!

Ejner Kyst.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark, 1948

torsdag den 14. maj 2015

Pastor Laust Christensen

Pastor Laust Christensen blev født paa Sandalgaard, Vonge, den 14. Maj 1848 i et Hjem, hvor gammeldags Gudsfrygt var raadende.

Efter sin Konfirmation kom han i Møllerlære paa Hammer Vandmølle, arbejdede 10 Aar paa Holms Mølle og drev derefter selvstændigt Mølleri i Stridbæk ved Vejle.

Her blev han og hans Hustru, Else Marie — med hvem han blev ægteviet i Juni 1872 — alvorlig vakt gennem deres førstefødte Datters Død.

Ved Jens Kusk’s Paavirkning kom de i Forbindelse med Metodistmenigheden i Vejle. Snart fik de begge Fred med Gud og Herren gav dem et klart Vidnesbyrd om Guds tilgivende Naade. De sluttede sig til Menigheden og nogle faa Aar efter opfordrede Kirkens Ledelse Laust Christensen til at træde ind i Missionsarbejdet.

I September 1881 rejste han da til Langeland som Kolportør og Lægprædikant. Her virkede han i godt 2 Aar. I 1883 ansattes han i Løkken, 1887 i Aalborg, 1889 i Aarhus, 1890 i Varde, 1895 i Esbjerg, 1897 i Hjørring, dernæst kom han for anden Gang til Langeland, Løkken og Varde, hvorefter han 1914 tog sin Afsked efter at have tjent Kirken i 33 Aar.

1888 blev Laust Christensen optaget paa Prøve i Kirken og ordineret til Diakon, 1890 optoges han i fuldstændig Forening og ordineredes til Ældste. Den 20. November 1934 hjemkaldtes han paa Sygehuset i Hjørring til den evige Hvile.

I de 33 Aar, Laust Christensen tjente Gud og Kirken, øvede han en betydelig Indflydelse som Prædikant og Menighedsforstander. Hans hellige Enfold, hans stærke Tro, hans utrættelige Nidkærhed og hans sjældne Evner til at vinde Folks Fortrolighed, gjorde ham til en af de største Sjælevindere, dansk Metodisme har fostret.

Dertil kom hans praktiske Sans, der kom ham til Hjælp hver Gang der var Tale om at faa bygget et Hjem for den Menighed, han tjente. Ingen dansk Metodistprædikant har bygget saa mange Kirker og Præsteboliger som han.

Velsignet være Pastor L. Christensens Minde!

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark, 1935

fredag den 8. maj 2015

Søster Kristine Pedersen

Kristine Pedersen
1885-1962
Kristine Pedersen blev født i Nørre Tranders den 8. maj 1885. Søster Kristine kom tidligt i forbindelse med den daværende menighedskreds, der holdt møder i Højskolehotellets sal i Silkeborg, hvor hun i 1899 blev overhørt af pastor H. Hansen.

Som ganske ung kom søster Kristine nogle år i huset i Jelling Præstegård, og her modnedes tanken om at blive sygeplejerske, og søster Kristine begyndte kort efter sin uddannelse på Århus kommunehospital med supplerende uddannelse på kolonien Filadelfia.

Efter endt uddannelse meldte søster Kristine sig til tjeneste i Betaniaforeningen i 1917, og i 1919 blev hun indviet til gerningen. Hun gjorde tjeneste på sygehjemmet i Rigensgade, og i en ung alder blev hun leder af dette.

Da pastor Chr. Jensen i 1928 lå meget syg, blev hun kaldt til Århus for at bistå ham i arbejdet, og da pastor Jensen sidst på året døde, blev hun leder af hjemmene i Århus — et arbejde, hun bestred, indtil hun i 1952 gik på pension.

Søster Kristine var det naturlige midtpunkt i søstrenes liv, og da hun efter et langt og strengt sygeleje døde den 10. januar i år, føltes det, som et kapitel af Betaniaforeningens historie var skrevet til ende. Hun stod som eksponent for en tid, hvor kaldet og tjenesten var i højsædet på de materielle værdiers bekostning.

Søster Kristine var et meget virksomt menneske, og hun fulgte til det sidste med levende interesse med i alt det nye, som rørte sig i tiden. Til hun blev alvorligt syg, deltog hun i kursusvirksomhed og fulgte forelæsninger på universitetet. Også i menigheden i Århus sluttede hun trofast op om arbejdet og fulgte hele kirkens indsats med en vældig interesse.

Hun havde en glimrende evne til at omgås mennesker af alle typer, og det har været hende til stor hjælp i hendes daglige gerning, hvor berøringsfladen med andre mennesker var meget stor.

Søster Kristine elskede at komme på rejse til fremmede lande i sine ferier, og disse ture til en stor del af Europa gav hende impulser og styrke til årets ofte lange arbejdsdage.

Kristine Pedersen - på sin 50 års dag i 1935
Ved sin død boede søster Kristine på den stue, hvorfra hendes virke gennem de mange år udgik, og fik de sidste måneder en god og kærlig pleje af sine kære medarbejdere.

Under stor deltagelse blev søster Kristine bisat fra kirken i Århus den 15. januar i år, og efter bisættelsen var der et samvær på Betaniahjemmet, hvor mange takkede hende for venskab og veludført gerning.

Vi ærer søster Kristines minde iblandt os.

Henry Minet.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark 1962

mandag den 4. maj 2015

Missionær frk. Alma Eriksen om de sidste år i Kina

Alma Eriksen
1898-1989
Kære venner i Danmark!

Det er underfuldt atter at være hjemme i Danmark og at møde slægtninge og venner. Der er gået fem og et halvt år, siden jeg så jer sidst, og jeg har oplevet så mange ting, som jeg gerne vil dele med jer.

Jeg har ikke skrevet noget brev og fortalt om mine erfaringer siden efteråret 1949. Chengtu var endnu under nationalisternes kontrol. Vi var tre missionærer, der boede i vort hjem på den kinesisk-amerikanske højere pigeskole.

De fleste missionærer havde bestemt sig til at blive til trods for rygterne om kommunisterne på andre pladser. Vi barrikaderede vor store port med tunge sandsække om natten og låsede den i hele december måned så snart, det blev mørkt.

Den 9. decbr. forlod en af vore missionærer os med missionsflyveren St. Paul. Hun var kl. 9 om aftenen blevet ført til flyvepladsen ad veje, der var overfyldt af de flygtende hære. Juledag blev vi »befriet« af »the peoples’ liberation army«.

Skolen, hvor vi bor. Billedet er taget fra et af vinduerne i kirken lige overfor.
I de første fem måneder var der ikke mange muligheder hverken med hensyn til vort personlige liv eller livet i skole og hospital. På landet var der ikke sikkert, og jeg kunne ikke rejse, men jeg holdt forbindelsen med vore sygeplejersker pr. post.

Som tiden gik anvendte jeg mere tid og energi til studiet af Mao Tze Tung’s »New Democracy.« Vi var opdelt i grupper eller celler, der skulle beskæftige sig med selvkritik. Jeg overværede lange forelæsninger af partilederne.

Selv i kirken efter gudstjenesten blev vi delt i små grupper for at diskutere prædikenen eller kritisere arbejdet. I skolen blev klasserne suspenderet for nogle dage eller en uge for at studenter fakultetet og skolens medarbejdere kunne anvende al deres tid til at sætte sig ind i »den ny lære.«

Vores kirke lige overfor, hvor vi bor. Vi har også et hospital ved siden af kirken.
Alle udlændinge blev kaldt til det lokale kontor for udenlandske sager til et interview efter hvilket, vi fik udstedt en seks måneders opholdstilladelse.

Ved udbrudet af Koreakrigen blev alle udlændinge og specielt amerikanere mistænkt som spioner eller agenter for vore regeringer. Trykket blev større. Det var vanskeligt at udføre noget arbejde. Vi blev et ansvar for vore kinesiske kollegaer og venner. Min ambulance havde kun foretaget een tur på landet i januar 1950, og skønt den var registreret, kunne jeg kun køre den i byen.

Jeg søgte tilladelse til at sælge den, og den blev solgt i december for det halve af, hvad den havde kostet mig. På samme tidspunkt overlod jeg alt mit arbejde og medicin og forsyninger og penge til en komité med vor præsts hustru som direktør for arbejdet.

Min tid var udløbet, og jeg søgte udrejsetilladelse og håbede at kunne rejse omkring juletid 1950. Min anden kollega var allerede rejst efter skoleterminen i august, så jeg var nu den eneste missionær i hjemmet. Jeg havde overladt det meste af mit hjem til skolen og vore kvindearbejdere og beholdt kun et soveværelse og køkken til mig selv.

Jeg pakkede min kuffert mange gange, fordi det blev forår, sommer og efterår, før jeg fik tilladelse til at rejse. Det var ikke let at sidde og vente, men Herren var nær og lærte mig at være tålmodig og ydmyg.

Mig med vore kinesiske tvillinger. Den ene er død nu.
Moderen havde ikke mælk nok til dem begge,
så vi tog den ene til vort hus og købte mælk og passede det.

Jeg takker jer meget for alle jeres breve, der gav mig mod. Tak for jeres interesse og forbøn. Jeg var glad for at få »Talsmanden«, »Vaarbud« og »Missionshilsen« og andre blade.

Efter at jeg havde læst »Kr. Dagbl.«, blev de sendt til vore norske venner. Skønt bladene var to eller tre måneder gamle, var vi glade for at læse om forholdene i Norden.

Jeg fandt flere breve i Hongkong, som var sendt for et år siden. Tak for dem alle. Herren svarer på bøn, og i hans time blev alle de mange bønner besvaret, og jeg fik tilladelse til at rejse.

Den 15. oktober fløj jeg fra Chengtu til Chungking, hvor en embedsmand fra udlandskontoret mødte mig, og da jeg førtes til en kro, var jeg glad for at blive anbragt i et værelse med to missionærer, jeg kendte, for jeg var ganske udmattet efter rejsen.

Næste dag måtte jeg fortælle min livshistorie og blev interviewet igen, og vi fik tilladelse til at rejse, efter at alle vore kufferter var omhyggeligt undersøgt for tredie gang, siden vi tog af sted. Vi fik kun 5. klasses billetter til flodbåden, hvilket vil sige ståplads. Men kaptajnen og officererne var venlige og lod mig brede min sovepose ud udenfor, og så sov vi skiftevis to ad gangen, medens een sad op — i fire nætter.

Otte nonner fra et spedalskhedshospital i Kangdin nær Tibet var på samme båd. Den ældste var syg og 72 år. De kaldte hende englemoderen. De havde gået 130 kinesiske miles til den nærmeste bus. Kun den syge fik tilladelse til at tage en stol.

De græd, da de fortalte om patienterne, de havde efterladt, og om alt deres arbejde, fra de var unge. De havde ventet at dø på hospitalet og ikke mere vende tilbage. De havde strå-sandaler over deres sko, og deres hænder og ansigter bar præg af hårdt arbejde.

Vi kom til Hankow i mørkningen og førtes til et hotel, og næste aften befandt vi os i et tog på vej mod Canton. Vi blev på samme tog to nætter og en dag, og da vi ankom til Canton tidligt om morgenen, blev vi alle hejset op på en platform med vor håndbagage, medens vor krop og vore klæder blev undersøgt igen, og vi kunne gå videre til toget, der skulle føre os til grænsen.

I Canton kom mange udlændinge fra Shanghai, mange af dem var jøder, der måtte forlade deres forretninger, nogle var katolske præster, og nogle var munke.

Vi kom til grænsen om middagen og gennemgik en ny undersøgelse af bagagen i toget. Men denne gang blev de kinesiske passagerer mere omhyggeligt undersøgt end udlændingene. Ved grænsen kunne vi ikke tage vore kinesiske penge med os, men sendte dem tilbage til vore venner i Chengtu.

Ved grænseovergangen er der pigtrådsspærringer på begge sider og et lille stykke ingenmandsland imellem. De kinesiske embedsmænd fra udlandskontoret var overordentlig høflige og spurgte, hvorfor jeg ville forlade Kina.

De løste en af mine kufferter op for at undersøge den, efter at den var forseglet. Den var uåbnet siden Chungking, — og jeg var rede til at gå over grænsen. Miss Smith, vor M. K. repræsentant, og andre var der for at møde os og byde os velkommen.

Politibetjenten vogter bagagen

Vi havde nu kun en halv times kørsel til Hongkong. Men en Kina Inland Missions missionær blev ført tilbage til Canton, fordi hun havde taget noget bagage med for en af deres missionærer, der var i fængsel, og embedsmændene sagde, at de havde fundet en bog med antirevolutionær propaganda i hans bagage.

Vi blev alle meget bedrøvede for hende, men Kina Inland missionæren i Hongkong kaldte sammen til et særligt bedemøde og opfordrede indtrængende til forbøn for denne kvinde, der havde ventet så længe på en ensom station efter tilladelse til at rejse — og nu blev ført tilbage. De beholdt hende i tre dage, og så gik hun over grænsen. Vi følte, det var direkte svar på bøn.

Hongkong er overfyldt med folk af mange racer og nationaliteter. Havnen er altid fyldt med dampskibe, oceanlinere og krigsskibe, flag fra mange forskellige nationer. Ind imellem er de maleriske kinesiske junks. Mange flygtninge, både udlændinge og kinesere, er kommet til Hongkong og kan ikke finde husly eller arbejde.

Byen har givet en ø til kinesiske flygtninge og bygget træhuse til dem. Hver familie har et lille rum eller nærmest kun plads til deres seng, der består af brædder og kun er adskilt fra naboen ved tynde planker. De får en spisebillet og kommer til central-køkkenet med en skål og får ris og en slags vegetabilsk ret to gange om dagen.

Flere missionærer, som er kommet ud fra Kina, hjælper i dette arbejde. Nogle missioner har bygget en lille kirke og hjælper med henkogt mælk og klæder til børnene. De har også læserum, hvilehjem og medicinsk klinik. De holder gudstjeneste og får kinesiske kristne til at hjælpe for om muligt at vinde nogle af disse ulykkelige mennesker og hjælpe dem til Kristus.

Et andet interessant arbejde er bådmissionen. Det er en gruppe af missionærer, som bor på en båd og prædiker for de mange kinesere, der bor i husbåde. Disse missionærer er også flygtninge, men de bragte deres både med sig, og de er nu anbragt i de forskellige bugter i nærheden af Hongkong mellem de mennesker, som lever i både.

Jeg besøgte en af bådene, og de havde et pænt kapel med siddeplads til omkring 100 mennesker. To kvindelige missionærer bor sammen og har et hyggeligt hjem i en del af båden. De havde gudstjeneste den aften, og om dagen kom kvinder fra nabolaget ofte på besøg.

Der er mange uafhængige kinesiske kirker. Jeg gik til en, der havde et stort skilt, hvorpå der var skrevet Jesus; indenfor var en primitiv kirke med prædikestol på en platform og ingen anden dekoration.

Dørvogterne bar hvide veste med røde inskriptioner som: »Jesus kom for at frelse svndere« eller: »Jesus elsker dig«, »Kom til Jesus nu« o.s.v. Prædiken holdtes både på mandarinsk og kantonesisk, men hovedsagen er, at de tror på Jesus og ikke på kirkeorganisation.

Vi har flere metodistkirker med kinesiske præster. En er nylig bygget og har en stor skole lige ved. De bruger den kantonesiske dialekt, som jeg ikke forstår. De havde et fint kor og øvede sig med julen for øje. Vi har en engelsk metodistkirke på højen ved Hongkong, hvor al tjeneste foregår på engelsk.

En køretur påskedag.
Hongkong er en interessant by, og jeg kunne fortælle meget mere.

Jeg forlod Hongkong d. 23. november på M/S »Ceylon« og kom til Hamburg d. 14. januar, hvorfra jeg tog med toget til Århus.

Jeg ved ikke, hvad fremtiden vil bringe, men jeg venter at få en ny ansættelse på en anden missionsmark. Der er mange mennesker, som ikke har hørt evangeliet, men vi må ikke glemme at bede for vore kinesiske kristne i disse vanskelige tider. Sæden, der er sået gennem mange år, vil bære frugt, og Gud vil give sol og regn og vækst i sin tid.

Jeg håber at se de fleste af mine venner, medens jeg er hjemme, og jeg takker igen for al jeres venlighed og forbøn.

Jeres i hans tjeneste

Alma Eriksen.

- - -

Bragt i Kristelig Talsmand, 1. februar 1952

lørdag den 2. maj 2015

Agnes Olesen

Agnes og Ole Olesen
Fru Agnes Olesen fødtes i Randers den 2. maj 1896 af forældrene Søren Bredgaard og hustru Edel Mohr.

Hun voksede op i et fromt, redeligt og solidt arbejderhjem, hvor nøjsomhed og tilfredshed sad til højbords. Dette gode miljø prægede fru Olesen for livet. Tidligt gav hun sig til Gud og kirken og blev et trofast og arbejdsomt medlem af Sct. Pouls Kirke i Randers.

Den 28. november 1921 indgik hun ægteskab med pastor Ole Olesen, der da betjente menighederne i Give og Vonge. Det blev til et sjældent lykkeligt og harmonisk ægteskab og et hjem, hvor kristen ånd, ærlighed, loyalitet og sand fordragelighed var herskende. Det kendtes inden murene så vel som af gæsten, der bankede på deres dør.

Fru Agnes Olesen var i besiddelse af det sind, der altid kunne se lyssiderne ved enhver sag, og hun fyldte sit hjem med dette lyssind og strøede rigeligt om sig med sit hjertes glæde. Hun var nemlig et glad gemyt, noget hun havde fået i vuggegave, og med denne fine evne overvandt hun mangt og meget af det trælse i tilværelsen og fik i tilgift mange venner.

Hun var fra sit ægteskabs begyndelse indstillet på at give sit liv til kirken og dens tjeneste og var indforstået med, hvad der krævedes også af en metodistprædikants hustru. Trofast stod hun ved sin mands side i den meget omskiftelige tilværelse. Med lige sjælden tålmodighed hjalp hun gang på gang sin mand med at rykke teltpælene op for igen at ramme dem ned et helt andet sted. Det gik meget ofte på i gamle dage. Men fru Olesen klagede aldrig. Hun vidste, at således var stillingen prioriteret.

Og som hun fyldte så meget af sin mands tilværelse, var hun mor for sine tre drenge og gav dem det bedste, hun ejede af sit gode sind og væsen. Både de og deres far skønner på arven, der ikke var gods eller guld, men et væld af lyse og gyldne minder om mange år i kærlighed og godhed - arvesølvet, der nok nu og da skal pudses, men ikke så let slides.

Og vor kirke har mistet et trofast familiemedlem, en søster, der havde det begær at ville det gode imod andre i fællesskabet og gerne ville jævne vejen for den, der ikke selv magtede den. Hun delte også den byrde med sin mand, som enhver metodistprædikant kender, byrden af skuffelser i arbejdet, de mange bristede forhåbninger, det meget, der mislykkedes, de trælse dage og dårlig trivsel i fællesskabet, og ikke mindst sorgen over, at høsten så ofte slog fejl. Men i det alt stod de sammen, de to. De havde sat deres lid til Herren.

Og så vil vi takke Gud for Agnes Olesen, og det er der nogle, der stadig vil gøre i Give, Vonge og Varde, i Strandby, Rønne og Neksø, i Hjørring, Randers, Vejle og Betania, København. Og sammen med hendes mange venner bøjer vi vort hoved i tak og ærbødighed for hendes minde.

Fru Agnes Olesen gik hjem til Gud den 20. juni 1970 og blev begravet fra Betaniakirken i København den 26. juni. Med fru Olesens bortgang afsluttedes en lang og meget travl arbejdsdag.

Niels Mann.

Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark 1971