fredag den 11. september 1970

Nye love skaber problemer for missionen i Rhodesia

Efter kirkeledernes og Metodistkirkens årskonferences skarpe protest er biskop Muzorewa blevet udelukket fra tre fjerdedele af sin kirke.

Det har været vanskeligt at opspore, hvad de love går ud på, der har skabt så stærkt et røre i kirken i Rhodesia. Men i vort finske broderorgan: Nya Budbåraren, var der i majnummeret en artikel om missionær Kåre Eriksons arbejde, og i denne artikel står en redegørelse for lovens indhold og virkning. Vi citerer her:
»Tidligere var landområderne i Rhodesia delt i fire: europæiske områder, hvor vore missionsstationer ligger, nationale områder, afrikanske områder og såkaldte missionsområder. Nu skal der kun findes to områder: afrikanske og europæiske.

Missionærerne ville ind i grundloven have en passus, som skulle have godkendt »multiracial« - områder, d.v.is. områder, hvor alle racer kunne få lov at bo. Dette modsatte myndighederne sig, og nu må kirken registreres som frivillige organisationer.

Dette kan alt i alt lede til, at afrikanere og europæere antagelig vil blive vægret retten til at bo på samme område, hvilket for missionsarbejdet fører frem til en næsten umulig situation.

Det betyder, siger Erikson, at jeg ikke kan komme til min egen menighed i et afrikansk »townsbip« (kommune), og den afrikanske biskop må ikke gå til sit kontor!

Katolikkerne har vægret sig ved at lade sig registrere som frivillig organisation, og metodisterne har sammenkaldt en ekstra årskonference for at drøfte spørgsmålet. Den 27. -28. april fandt en sammenkomst sted mellem katolikker og protestanter, hivor den nye lov diskuteredes.

Missionær Erikson regner med, at man nu er nået til det punkt, hvor man må sige: så langt, men ikke længere! (Netop, hvad der er sket med konferencens stilling og kirkernes resolution)

Men det er tydeligt regeringens hensigt at nå frem til fuldstændig segregation. Kirkens fremtid beror altså i høj grad på, om regeringen tvinger den nye landlov igennem -og den nye skolelov. (Det har regeringen nu gjort. Red.)

Regeringen har overholdt bestemmelsen om, at 2% af nationalindkomsten skal anvendes til afrikanernes uddannelse, men samtidig er folkeskolen blevet forkortet fra 8 til 7 år.

Missionen er nu blevet om at betale 5% af alle lærerlønninger, hvilket har ført til, at man har været tvunget til at opsige alle folkeskolelærere.« (Da missionen står for en meget stor del af undervisningen i landet, er dette et dræbende slag mod missionens arbejde. Red.)
Ovenstående er citeret fra vort finske kirkeblad. Der er sket dat, at regeringen mod hård hånd har gennemtrumfet de nye love. Vort afrikanske kirkeblad »Umbowo«, citerer korrespondent L. Marquards ord i »Baltimore Sun«:
»Den største fordrejelse ligger i den kendsgerning, at det parlament, der netop er blevet valgt i det rigeste land i Afrika repræsenterer kun 3 1/2 million hvide i en befolkning på totalt 20 millioner. Jo længere det bliver udsat, at man tager fat på den kendsgerning, des større vil fordrejelsen af kendsgerningerne blive.«
BISKOP MUZOREWAS PROTEST
De, der var til den danske årskonference i Betaniakirken, København, i juni i år, ved, åt vi skulle have haft besøg af biskop Muzorewa, men at vi fik telegram om, at han i huj og hast kaldtes tilbage til sit land. Ikke sært, for denne mand står midt i begivenhedernes centrum.

Efter at kirkerne har udfærdiget en samlet protestresolution mod de love, der har standset eller umuliggjort missionens arbejde, har vor kirke haft årskonference i Old Umtali. 200 delegerede var til stede, da biskoppen kom med sin modige tale, der mundede ud i ordene:
»Lad det blive kendt, at jeg vil kæmpe som kristen og med kristne ikke-voldsmetoder. Jeg vil sidde i samme stol, hvor vi har siddet som kirke før... og jeg vil ikke flytte mig fra den. Jeg vil ikke flytte mig fra den. De vil bære mig bort i stedet.«
Så skete da fordrivelsen af biskop Muzorewa, en stålfast kristen karakter, der har vist os negrenes mod.

- - -

København, den 2. september 1970

Den 19. august modtog Tracey. Jones i Geneva et telegram, der lød:
Biskop »Abel Muzoreva, leder af den forenede Metodistkirke, Rhodesia, forvist fra negerstammeområder af Smithregeringen den 14. august. Dette vil udelukke ham fra tre fjerdedele af kirken. At følge forvisningen følger efter kirkens standpunkt til jordbesiddelses- og undervisningsreguleringer. Biskoppen har sagt, at forvisningen er et angreb på metodismen verden rundt. Han venter stærkt støtte fra alle egne af verden. Har meddelt, hans hensigt er at appellere, men uden håb om sukces.«
RESOLUTION
»Metodistkirkens Verdensråds eksekutivkomité, der repræsenterer metodistkirker i 87 nationer, registrerer sin dybe skuffelse over at være blevet informeret om myndighedernes aktion i Rhodesia, når den tænker på at sætte grænser for at biskop Abel Muzorewa besøger alle kirker, der er under hans biskoppelige jurisdiktion.

Denne komité betragter denne aktion som et eksempel på begrænsning af religionsfrihed og en uberettiget indblanding i en præsts gudgivne opgave at øve sin præstetjeneste på passende måde mod de folk, der er overdraget til hans omsorg.

Vi nærer ingen tvivl om, at vore medlemskirker ud over verden deler dette synspunkt. Vi er sikre på, at Rhodesias kirkers råd vil vise sin solidaritet med biskop Muzorewa og protestere stærkt mod den rhodesianske regering, idet man indtrængende anmoder den om påny at tage sin aktion til overvejelse.

Vi ønsker at forene os med Kirkernes Råd i dets anstrengelser for at forsvare Jesu Kristi kirkes frihed.«
Godkendt af Metodistkirkens Verdensråds eksekutivkomité den 20. august 1970.

Sammen med andre kirkers ledere har biskop Muzorewa ved Metodistkirkens årskonference taget et skarpt standpunkt mod den uretfærdige lov, der rammer både kirken og landets oprindelige indbyggere urimelig hårdt.

Bed for vore kæmpende medkristne.  

eky.

Bragt i Kristelig Talsmand, 11. september 1970

Ingen kommentarer:

Send en kommentar