torsdag den 10. december 2015

Sven Johan Hill Biellstein

Sven Johan Hill Biellstein
1861-1937
Sven Johan Hill Biellstein fødtes i Sverige den 10. December 1861.

I de unge Aar blev han vundet af Gud og begyndte straks en Vidners Gerning. Han rejste en Del i Danmark som Missionær i Fri-Mission og var med til at skabe Vækkelse især i Nordjylland. Han spillede og sang og var en betydelig Ordets Forkynder.

Omkring 1890 sluttede Biellstein sig til Metodistkirken og blev optaget paa den teologiske Skole i København 1892.

Da det viste sig vanskeligt for ham at opnaa Færdighed i at tale og skrive det danske Sprog, rejste han, efter afsluttende Skoleeksamen 1895, tilbage til Sverige og tjente i den svenske Konference paa flere betydelige Pladser. Han optoges i den svenske Konference 1899.

Velsagtens for sin danskfødte Hustrus Skyld rejste de i Tiden omkring 1924 igen til Danmark og tog Bolig i Odense.

Han søgte ikke Ansættelse i nogen Menighed herhjemme, men besøgte forskellige Virkekredse i Efteraars- og Vintertiden. Biellstein blev optaget i den danske Konference som udtjent Prædikant 1927.

Hjemmet paa Langelinie i Odense var et aabent Hus for Herrens Venner, og der mærkedes en vaagen Interesse for Guds og Kirkens Sag, hvilket ogsaa tydeligt gaves til Kende derved, at Biellstein og Hustru ved Testamente betænkte Kirken og dens Institutioner med betydelige Gaver.

Biellstein døde den 6. November 1937, 76 Aar gammel.

Vi velsigner Mindet om Broder og Søster Biellstein og bevarer det i taknemlig Erindring.

P. Rasmussen.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark 1937

Ingen kommentarer:

Send en kommentar