lørdag den 5. december 2015

Pastor Jens Nielsen

Pastor Jens Nielsen
1850-1928
Pastor Jens Nielsen fødtes den 5. December 1850 i Enkelund og døde den 11. Maj 1928 paa Betaniahjemmet „Skovvang“ i Aarhus.

Med denne alvorlige og stille Broder er atter én af Aarskonferencens Veteraner vandret herfra for at være sammen med Herren.

Br. Nielsen blev omvendt til Gud i sin tidlige Ungdom gennem Metodistprædikanternes Virksomhed i hans Hjemegn.

Da han ca. 35 Aar gl. blev optaget i Aarskonferencen, havde han allerede en længere Aarrækkes Tjeneste bag sig baade som Lokalprædikant og Friskolelærer i „Vejle Vesteregn“, som Givekredsen da blev kaldt.

Br. Nielsen fik sin første Ansættelse paa Langeland, senere tjente han som Forstander for vore Menigheder i Varde, Løkken, Faaborg, Holstebro, Aalborg, Neksø, Rønne og Lemvig. I Varde var han ansat hele 3 Gange.

Da han i 1920 gik paa Pension, betød dette ikke, at han nedlagde sin Gerning, hverken som Prædikant eller Sjælevinder.

Han var altid rede og villig til at hjælpe i Arbejdet, naar der gaves Lejlighed, og Kræfterne tillod det; især var han trofast til at besøge syge og gamle med evangelisk Vejledning og Trøst, hvorfor han ogsaa vedblev at være til Velsignelse og Opmuntring for mange, til det trætte og svage Legeme ikke kunde gøre Tjeneste mere.

Men saa tog Gud sin gode og tro Tjener hjem fra Arbejdets til Hvilens Land.

Han døde, som han havde levet, stille og gudhengivent.

Velsignet være hans Minde iblandt os! — Guds bedste Velsignelse hvile over hans efterlevende Hustru, Datter og Børnebørn.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken 1928

Ingen kommentarer:

Send en kommentar