torsdag den 30. april 2015

Pastor P. M. S. Jensen

Peter Martin Severin Jensen
1848-1927
Pastor P. M. S. Jensen fødtes i Hillerød den 30. April 1848 og døde den 1. August 1927 i Kalundborg. Det var Aarskonferencens ældste Medlem, som da blev overflyttet fra den stridende til den triumferende Kirke.

Br. Jensen var alle Dage efter sin Omvendelse i Ungdommen en nidkær Prædikant og Sjælevinder. Mange Mennesker rundt omkring i vore Kredse har ikke blot hørt ham forkynde Evangeliet; men mange af dem har ogsaa taget imod det Budskab, han bragte gennem sin Forkyndelse, og har under hans Vejledning overgivet sig til Gud og Kirken.

Sin første Ansættelse fik han paa Langeland, hvor der under hans Virksomhed blev organiseret en Menighed, der ved hans Forflyttelse derfra talte ca. 70 Medlemmer.

Siden gjorde han Tjeneste i kortere eller længere Tid for vore Menigheder i følgende Byer, flere af Stederne i mere end en Periode: Hornsyld og Horsens, Frederikshavn, København, Vejle, Aalborg, Odense, Kalundborg, Varde, Esbjerg, Holstebro og Helsingør.

Br. Jensen levede og virkede utrættelig i Troen paa sit guddommelige Kald til Prædikegerningen; og da han ca. 70 Aar gammel gik i udtjent Forhold eller paa Pension og bosatte sig i Kalundborg, betød dette ingenlunde, at han gik til Hvile.

Tværtimod foretog han ofte og i vid Udstrækning lange Rejser for at assistere ved Vækkelsesmøder, hvor man kaldte paa ham. Og mange frelste og lykkelige Mennesker rundt i Landet takker Gud idag. for, hvad Br. Jensen har været for dem, især i deres Vækkelsestid. Med rette blev det sagt ved hans Begravelse, at han lignede Evangelisten Barnabas, om hvem der siges:
„Han var en god Mand og fuld af den Helligaand og Tro. Og en stor Skare blev ført til Herren.“ 
Han levede i sin Kristendom som i sit Element; altid var han rede til at aflægge sit Vidnesbyrd om den Gud, han tilhørte og tjente. Som saadan sov han ogsaa hen lykkelig i Troen paa den Frelser, der har sagt, at hvor han er, der skal ogsaa hans Tjenere være.

Velsignet være hans Minde iblandt os!

Guds bedste Velsignelse hvile over hans efterlevende Hustru og den talrige Flok Børn og Børnebørn.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken 1927

Ingen kommentarer:

Send en kommentar