onsdag den 23. september 2015

Pastor Mathias Møller

Mathias Møller
23. september 1871 - 10. juli 1939
Pastor Møller er født i Grejs Sogn ved Vejle d. 23. September 1871 og er Søn af Gaardejer Niels Christian Christiansen og Hustru Elisabeth f. Mortensen.

15 Aar gl. kom Brd. Møller i Smedelære hos en Morbroder i Hved. Som ung Smedesvend kom han til Vejle, hvor han fik Arbejde hos Fabrikant Hess. Her i Vejle kom han i Forbindelse med Frelsens Hær og blev omvendt til Gud.

I Vejle Korps fandt han sin Hustru. Det unge Ægtepar meldte sig straks til Tjeneste i Frelsens Hær og efter en kort Uddannelse paa Kadetskolen i København, blev de sendt ud i Arbejdet. Gennem ni Aar virkede de som Officersfolk ved 21 af Landets Korps.

De opgav imidlertid i 1904 Tjenesten i Frelsens Hær og drog til Vejle, hvor Møllers Plads ved Ambolten, iflg. hans Mesters Løfte, stod aaben for ham, om den Dag skulde komme, da han paany ønskede at tage sit Haandværk op. Og det var nu hans Mening at tage fat her igen.

Men Gud vilde det anderledes. Paa Foranledning af Pastor L. C. Larsen, der da var ansat i Vejle, kom Broder Møller de flg. Maaneder i Arbejde med Møderækker i forskellige Menigheder.

Efter Aarskonferencen 1905 blev han da antaget som Pastor Thaarups Hjælper i Vendsyssel med Bopæl i Hjørring, hvor han virkede til 1907, og var siden ansat i flg. Menigheder:
Randers 1907—11
Neksø 1911—16
Holstebro 1916—19
Kalundborg 1919—24
Kolding 1924—26
Give 1926—28
Aalborg 1928— 30.
Herefter traadte han i udtjent Forhold, hvorefter han sammen med sin Hustru, der trofast gennem Aarene har staaet ved hans Side i Gerningen, bosatte sig i Løkken. Fra 1930 til 1932 virkede han her som Hjælper og fra 1932 til sin Død den 10. Juli 1939 fungerede han samme Sted som Menighedsforstander.

Møller blev opt. paa Prøve i Konferencen 1907, optaget i Konferencen og ordineret som Diakon 1909 og ordineret som Ældste 1911.

Broder Møller var først og fremmest en god Menighedsforstander. Han var en habil, hjertevarm Prædikant, en trofast Sjælesørger, virksom med Hus- og Sygebesøg. Hans praktiske Sans kom ham paa mange Maader til Gode i den administrative Side af Menighedsarbejdet. Som Præstefolk var Møller og Hustru afholdt i de Menigheder, de betjente. Blandt Prædikanterne vil han blive mindet som en god Broder og Kammerat.

Ære være hans Minde!

Ole Olesen.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark 1940

Ingen kommentarer:

Send en kommentar