tirsdag den 9. juni 2015

Pastor Jens Frederik Jensen

Frederik Jensen
Pastor Jens Frederik Jensen fødtes 9/6 1888 i Vindinge pr. Roskilde.

I sine unge Aar virkede Br. J. som Trafikassistent, først i Nordvestsjælland og senere paa Bornholm.

I 1914 blev han gift med Boghandler Ibsens Datter, Dagny Mariane Ibsen i Rønne. En Tid derefter kom de i Forbindelse med Metodistkirken, og efter en dybtgaaende Omvendelse sluttede de sig til Menigheden i Rønne, hvor de paa forskellig Maade gjorde en betydelig Indsats.

Br. Jensens Hjerte var dybt grebet af den Frelse, han havde oplevet i Troen paa Jesus Kristus, og han vidnede gerne om den rige Glæde og Fred, der var bleven ham til Del, og af Hjertet tog han Del i Arbejdet.

Deres Hjem stod altid aabent for Menighedens Venner og for Mennesker, som søgte Herren; og intet syntes dem for godt, naar det gjaldt Menighedens Vel.

Br. J. følte nu Kaldet fra Gud til helt at ofre sin Tid og Kraft i Herrens Tjeneste, og i 1918 opgav han sin Stilling ved Jernbanen og drog til København for at arbejde i Centralmissionen og samtidig være Medhjælper i Golgatha Menighed.

Noget senere kom Br. J. til Vejle og dernæst til Aarhus, begge Steder udførte han et udmærket Arbejde i Menighederne og særligt iblandt Ungdommen. I Vejle samlede han de unge Mænd og stiftede unge Mænds Klub, der kom til at betyde meget for mange af de unge. I Vejle forestod han ydermere Ekspeditionen ved vort Bogforlag.

Næste Plads for Virksomhed blev Frederikshavn, og dernæst blev Br. J. Forstander for Løkkens Menighed. Her havde han fire rigt velsignede Aar. Næste Ansættelse blev Slagelse og sluttelig Randers, hvor hans Sygdom tvang ham til at nedlægge sit Hverv som Menighedsforstander.

Under Br. J.s Tid i Slagelse købte han et Badehotel, som han drev i en Del Aar. Noget senere optog Br. J. atter Arbejdet i et Par Aar i Centralmissionen. Men i de sidste Aar havde Br. J. sin Gerning ved »Arbejde adler«, og om end dette Arbejde ikke var en Forkyndergerning, havde han stor Interesse for Evangeliets Udbredelse og Menneskers Frelse.

Med Br. J.s Helbred, som i de senere Aar ikke var saa godt, gik det stærkt nedad Bakke, og den 7. Maj gik han hjem til Gud.

Han havde den store Glæde, at han, inden han lukkede sine Øjne, fik Lov at se sin yngste Datter, Tove, tage imod Kaldet til at blive Hedningemissionær.

Han var fortrolig med Tanken om at skulle slippe sine kære og alt i denne Verden for at drage hjem til Hvilen, som Herren har beredt dem, der elsker ham. Han var glad i Troen paa Jesus Kristus til det sidste og var vel beredt til Opbruddet.

Maa Herren trøste og velsigne Fru Jensen og Børnene i deres store Sorg og berede dem til Gensynet.

Ære være Br. Frederik Jensens Minde iblandt os.

Ejler Sørensen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar