lørdag den 20. juni 2015

Pastor H. Hansen

Hans Hansen
1842-1911
Den 20. Juni bortkaldte Herren efter et haardt og smertefuldt Sygeleje vor kære Br. Pastor H. Hansen til Freden og Hvilen hisset.

Br. Hansen blev jordet den 27. Juni, Dagen før vi skulde samles til Aarsmøde.

I Sørgegudstjenesten i Kirken deltog Brødrene Folden, L. C. Larsen, Thaarup og Jacobsen, og undertegnede nedlagde i samtlige Konferencemedlemmers Navn en Krans paa Br. Hansens Kiste. Begravelsen foregik under stor Deltagelse fra Menighedens og Venners Side, ligesom alle den afdødes Kolleger fulgte og bar ham til hans sidste Hvilested.

Det er almindeligt for os Mennesker at mindes vore afdøde og, i Forhold til, som deres Liv har haft Betydning for os, ærer vi deres Minde.

Br. Hansen var i sine tidligere Aar en Kraft i vort Missionsarbejde her i Danmark.

I hans Mindekrans ønsker jeg at indflette et Par Erindringens Blomster, en fra Langeland og en fra Vendsyssel. Begge disse Steder blev jeg hans Efterfølger i Embedet, og det skal her siges til hans Ros, at han begge Steder havde bygget solidt paa Kirkens Hovedhjørnesten.

Han var ikke af dem, der samlede letbenede Vejløbere om sig, der sværmede for ham og løb deres Vej, naar han rejste; men han havde faaet Naade fra Gud til at lede Syndere til Korset. Mange af disse, der blev tro til Døden, har mødt ham paa den himmelske Strand for at være Stjerner i hans Glædes Krone, og adskillige staar endnu i Broderkredsen med os under Korset.

Hansen var i sine Velmagtsdage af den Slags Præster, vor Kirke vilde være godt tjent med at have mange af.

Som Medarbejder var han uforstilt og ærlig og hadede alt falsk Væsen, og vi har Grund til at være glade og Gud taknemmelige, fordi han anviste ham Plads i vore Rækker.

Heltene falder den ene efter den anden, men velsignet være Herren, de forøger »Helteskaren, som af hin den store Trængsel kom og frelst opstod ved Lammets Blod til Himlens Helligdom«.

Velsignet være Hansens Minde! Herren hjælpe os, at naar vi betragter Udgangen af de helliges Vandel, vi da maatte efterfølge deres Tro!

Hansen har efterladt en elsket Hustru, der gennem deres lange Samliv stod trofast og hjælpende ved hans Side som den blide Fredens Engel. Maatte han, som er Enkernes Forsvarer og de faderløses Fader, trøste St. Hansen over Tabet af hendes Mand, og maatte hun og Børnene følges ad for at møde vor afdøde Broder i Himlen!

Svendborg, den i. Juli 1911.

P. M. S. Jensen.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark, 1911

Ingen kommentarer:

Send en kommentar