tirsdag den 28. april 2015

Pastor Chr. Jensen

Christian Jensen
1864-1928
Pastor Rasmus Christian Jensen blev født i Them Sogn ved Silkeborg den 28. April 1864.

— Efter Konfirmationen lærte han Skrædderhaandværket. Under den Tid kom han i Forbindelse med Metodisterne, blev omvendt til Gud og blev Medlem af Kirken. Hans gode Evner og Virkelyst blev snart taget i Brug i Kirkens Tjeneste.

Mens han arbejdede ved sit Haandværk i Holstebro, blev han udnævnt til Lokalprædikant og Søndagsskolebestyrer. Under denne hans Virksomhed, blev han sig sit Kald til Prædikegerningen bevidst.

Han kunde sikkert med sin store praktiske Dygtighed have skabt sig en god Fremtid i økonomisk Henseende ved at blive i sit Fag; men han turde ikke. Herren kaldte ham til at være Prædikant.

Saa var han med til sammen med flere andre at indvie vor Præsteskole. Det første Hold Elever mødte der i 1888, og Chr. Jensen var en af dem. Superintendent Karl Schou var Forstander, og Pastor Ole Olesen og Cand. Udsen var Lærere. De to Aar, Br. Jensen tilbragte paa Skolen, satte i mange Maader sit Præg paa ham, som paa de andre Deltagere.

I 1890 blev han optaget paa Prøve i den danske Aarskonferenee og i 1892 som Medlem. Han blev ordineret til Diakon i 1892 og til Ældste i 1894.

— I 1890 blev han ansat som Medhjælper hos Pastor Thaarup i København. Da hans Gerning mest faldt i Landkredsen, tog han Bopæl en Tid i Holbæk.

Senere kom han til Kalundborg, nærmest paa Anmodning fra den da hjemmeværende Missionær Vilh. Rasmussen fra Kongo. Da det viste sig, at her var god Modtagelighed for det Budskab, Br. Jensen havde at bringe, flyttede han hertil, og allerede Aaret efter havde han faaet samlet en Menighed og bygget en Kirke. Senere blev der bygget Taarn dertil og en Præstebolig. Denne Menighed vedblev at staa Br. Jensens Hjerte nær alle Dage; og det var ikke uden Grund.

Her begyndte paa hans Initiativ vor Kirkes Sygeplejevirksomhed, idet Frk. Lambrecht begyndte sin lange og trofaste Tjeneste som Sygeplejerske i vor første Sygeplejeforening.

Foruden Menigheden i Kalundborg har Br. Jensen betjent følgende Menigheder: Aalborg, hvor han byggede Imanuelkirken; København, Jerusalemskirken, hvor Menigheden under hans Ledelse blev selvunderholdende; Frederikshavn, hvor han, grundet paa Sygdom, kun var et Aar, Emmaus, Odense, hvor han ogsaa var et Aar.

Derefter kom han paany til København, denne Gang som Distriktsforstander og Forstander for den teologiske Skole. Under hans Ophold her blev Golgatakirken købt og en Menighed organiseret.

Senere betjente han Bethaniakirken i to Aar, og kom saa i 1910 til Aarhus, hvor han snart fik opført en ny og stor Kirke.

Br. Jensen var Distriktsforstander 3 Gange og Forstander for den teologiske Skole i 7 Aar, i hvilket Tidsrum der blev uddannet 4 Hold Elever. Han tog ivrig Del i Konferencearbejdet, og hans stærke Initiativ sporedes her som overalt i hans Virksomhed.

Dette gælder ikke mindst det, der maa anses for hans Hovedvirksomhed: at faa Diakonissegerningen optaget i den danske Metodistkirke. I Slutningen af 1907 blev de første Prøvesøstre ansat i Vejle. Under store Vanskeligheder, grundet paa vore smaa Forhold og beskedne Økonomi, lykkedes det at vinde fremad, saa man 10 Aar senere kunde indvie det store og smukke Bethaniahjem i Aarhus som et Hjem for Søstrene og samtidig et Plejehjem for gamle og svagelige Mennesker.

Dette viste sig at afhjælpe et stærkt Savn, og det maatte allerede 8 Aar efter udvides til mere end det dobbelte; et lignende Hjem er senere paabegyndt i København, ligesom Kolonien „Skovvang“ i Aarhus er erhvervet og anvendes som Filialhjem der.

— Det blev Br. Jensens store Livsopgave at fatte Planen til disse Institutioner, opføre deres første Bygninger og sætte Præget paa dem. Nu, da der er skabt en Praksis, og Hjemmene har bevist deres Værdi, er det selvfølgelig lettere at arbejde videre i samme Spor.

I al sin Virksomhed har Br. Jensen haft en trofast og interesseret Medhjælp i sin Hustru Petrine, f. Andersen. Hun blev født den 27. December 1861.

Pastor Jensen døde i sin Gerning — om end nedbrudt under mange Aars Sygdom — den 8. November 1928, og hans Hustru fulgte ham kort Tid efter, den 18. December samme Aar. De blev begravet i Aarhus, henholdsvis den 13. November og den 22. December. Store Skarer af Mennesker fulgte disse trofaste Arbejdere til deres sidste Hvilested.

Vi, som gennem Livet har staaet dem nær og har delt Sorger og Glæder med dem, føler Tomheden ved deres Bortgang.

Velsignet være deres Minde!

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark 1929

Ingen kommentarer:

Send en kommentar