lørdag den 24. oktober 2015

Pastor J. C. Iversen

Af Niels Mann

Det var med dyb Vemod, vi modtog Budskabet den 23. December om Pastor Iversens Død.

Gennem et Par Maaneder havde vor Broder været syg, langsomt bar det mod Døden, mens Efteraaret med sin Vemod og Skumring sænkede sig over Naturen, og da Julen bankede paa vore Døre, gik vor Broder hjem til den Julefest, hvor Jesus selv er baade Vært og Gæst; men tilbage sad hans elskede Hustru og øvrige Kære og holdt Jul i et fattigt Land.

Jørgen Christian Iversen fødtes i Holmsland Præstegaard den 24. Oktober 1871. Faderen var Forpagter af Præstegaarden, og de første 5 Aar af sit Liv tilbragte den lille Jørgen Christian i den forblæste, vestjyske Præstegaard.

Derefter købte Faderen den store Lindbjerggaard i Nærheden af Ølgod, og her voksede Sønnen op sammen med sine øvrige Søskende og levede en lykkelig Barndoms- og Ungdomstid,

Hjemmet var stærkt præget af Gudsfrygt, og man faar Indtryk af, at Forældrene har været betydelige Personligheder, og især kendtes Moderens stærke aandelige Indflydelse i Hjemmet og langt udenfor Hjemmets Kreds. De tilhørte Luthersk Missionsforening, og der blev holdt mange Møder i den rummelige Lindbjerggaard.

Br. Iversen blev omvendt til Gud i sin tidlige Ungdom, og det varede ikke saa længe, inden han kom i Forbindelse med Metodistkirken. Det var i Varde, den nærmeste Købstad til Hjemmet.

Det kom hurtigt til at staa klart for vor unge Broder, at han skulde vie sit Liv helt til Jesus Kristus og til den Kirke, hvor han havde fundet sit aandelige Hjem. Han fik Bemyndigelse til at virke som Lokalprædikant og arbejdede som saadan en Tid paa Langeland, inden han begyndte at læse. Her blev der Vækkelse, og Menigheden havde en god Tid. Det var i samme Aar, den lille kønne Kirke i Rudkøbing blev bygget.

Efter endt Uddannelse ansattes Iversen i Give 1899, men flyttede allerede Aaret efter til Neksø, hvor ogsaa hans Arbejde lykkedes til Velsignelse for mange. I 1901 blev han optaget i Aarskonferencen, og samme Aar ægteviedes han til Marie Chrillesen, som i de mange Aar har staaet saa trofast ved hans Side og været ham en god og stærk Støtte.

Pastor Iversen har endvidere været ansat i Sct. Jakobskirken i Odense samt i Aarhus, og i 1910 flyttede han til København, hvor han siden havde sit Arbejde ved de københavnske Menigheder og Centralmissionen samt Vindinge-Karlslunde, og han var saaledes en kendt og skattet Arbejder indenfor Metodistkirkens omfattende Arbejde i Hovedstaden. Sin sidste Gerning, som han varetog til godt et Aar før sin Død, var som Leder af vor Diakonissevirksomhed.

Pastor Iversen har fyldt en god Plads i den danske Metodistkirke. Han var sin Kirke en tro Søn og ydmyg Tjener. Vi vil savne ham her; men allermest føles Savnet stort og smerteligt af hans Hustru og Datter og deres Kære, en kær Husbond, en ejegod Far og en Hjemmets Mand, som han var.

Velsignet Fred over Pastor Iversens Minde!

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark, 1945

Ingen kommentarer:

Send en kommentar