torsdag den 17. september 2015

Pastor A. Rogert

Pastor Andreas August Rogert fødtes i Varde den 17. september 1877 som søn af togfører Hans Jepsen Rogert og hustru Marie Andrine Frost.

Efter at have taget præliminæreksamen ansattes han i Landmandsbanken i Varde. I de helt unge år kom Andreas Rogert under indflydelse af pastor L. Christensens forkyndelse. Ved konferencen i Varde for et par år siden vidnede han gribende om, hvorledes dette førte til hans omvendelse.

Han blev optaget i metodistkirken, og inden længe følte han et alvorligt kald til at blive metodistprædikant. En kort tid var han ude for at prøves med hensyn til sit kald og sine evner for prædi-kegerningen dels i Ålborg og dels i Randers. Derefter blev han optaget som elev på kirkens teologiske skole i Randers.

Efter endt uddannelse her fik han sin første ansættelse i Fåborg. Det viste sig snart, at Rogert var udrustet med rige evner, og man hørte ham gerne. 1 Fåborg byggede han vor lille kirke. I 1903 blev han forflyttet til Hjørring.

På denne tid indgik han ægteskab med sin forlovede, frk. Christiane Nielsen, og de fik lov at leve sammen i et langt og såre harmonisk ægteskab.

I 1904 flyttede de til Århus, hvor de virkede i to år. Derefter til Odense Emmaus i årene 1906— 11. — Til Holstebro 1911—12. - - Så flyttede de til Kalundborg, hvor pastor Rogert havde nogle rige og velsignede år 1912—19. Så kom der flytteordre til Golgatha 1919—20 og til Retania 1920—24. — I årene i København var pastor Rogert tillige leder af den teologiske skole og gik med nidkærhed og dygtighed op i arbejdet med de unge prædikanters uddannelse. Fra 1924—26 flyttedes skolen til Århus, også her var A. Rogert dens forstander. —

Desuden var han i flere perioder distriktsforstander. 1926—33 var han ansat i Svendborg. 1933—44 i Vejle og endelig fra 1944—48 var han forstander for menigheden i Holbæk. — Overalt hvor pastor Rogert har virket, vandt han sig venner.

Størst var han som ordets forkynder. Hans prædiken var gennemtænkt og velformet, og den virkede. Mange har han fået nåde til at lede til Gud. — Det skal også nævnes, at han har udført en rig tjeneste for vor ungdomssag. I mange år var han medlem af forbundsstyrelsen, og i årene 1917 -25 var han dens formand. —-

Ved årskonferencen i fjor anmodede han om tilladelse til at træde i udtjent forhold. Han var da nær 71 år, og hans kræfter var opbrugte. Sammen med sin hustru flyttede han til Svendborg, hvor de fik indrettet et lille hyggeligt hjem, og de glædede sig til at nyde hvilen der; men Gud ville det anderledes.

Allerede den 24. januar 1949 kaldte Gud sin tjener ind til den evige sabbatshvile efter få dages strengt sygeleje. Vi takker pastor Rogert for, hvad han gennem et langt livs arbejde, har betydet for dansk metodisme. — Vi nedbeder trøst og nåde fra Gud over hans efterladte hustru, der nu er ene tilbage.—

Velsignet og æret være pastor A. Rogerts minde.


Mindeord bragt i Årbog for Metodistkirken i Danmark 1949

Ingen kommentarer:

Send en kommentar