tirsdag den 22. september 2015

150 års jubilæum for Metodistkirkens statsanerkendelse

Christian IX underskrev
22. september 1865 resolutionen,
der anerkendte Metodistkirken
som trossamfund i Danmark.
Bekjendtgørelse ang. Anerkjendelse af de til den Biskoppelig Methodistiske Kirke her i Landet hørende Trossamfund

Paa dette Ministeriums derom nedlagte allerunderdanigste Forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under 22de September d.A. allernaadigst at resolvere, at der allernaadigst maa meddeles de til den Biskoppelig Methodistiske Kirke her i Landet hørende Troessamfund den i Grundloven af 5te Juni 1849 § 82 omhandlede Anerkjendelse, saaledes at der tillægges de af sammes Præster, forsaavidt de efter Andragende fra de vedkommende Samfunds Repræsentanter have modtaget allerhøieste Anerkjendelse i denne egenskab, foretagne kirkelige Handlinger, navnlig Ægtevielser, saavelsom deres overeensstemmende med Kirkebøgerne afgivne Attester borgerlig Gyldighed.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab.

BEK nr 12000 af 02/11/1865

Ingen kommentarer:

Send en kommentar