søndag den 5. juli 2015

Pastor Emil Nielsen

Emil Nielsen
1869-1936
Emil Nielsen blev født i København den 5. Juli 1869 og døde i samme By, omtrent 67 Aar gammel, medens Aarskonferenen fejrede Aarsmøde og Jubilæumsfest i Aarhus den 19. Juni 1936.

Han blev meget tidlig religiøst grebet gennem Luthersk Missionsforenings Søndagsskole i Nansensgade i København, -— men særlig var det hans gudfrygtige Moder, der ledte ham, saavel som Brødrene Christian, Sofus og Alfred, ad Herrens Veje.

Da Emil Nielsen var 15 Aar, tog han det afgørende Skridt og gav sig helt til Jesus. Dette skete i Missionssalen i Stormgade 21, København.

I 16 Aars Alderen sluttede han sig til Metodistkirken og blev optaget i Sct. Markus (nu Jerusalems) Menighed i København, hvortil ogsaa Moderen hørte.

1892 blev han optaget paa Metodistkirkens teologiske Skole og frekventerede denne i tre Aar, hvorefter han blev ansat i Randers. Denne hans første Plads tiltraadte han i September 1895 efter endt Soldatertid. 1898 ordineredes han til Diakon og blev Medlem af Aarskonferencen. Han har siden da betjent en lang Række Menigheder i Danmark.

Br. Emil Nielsen var en absolut hæderlig, retlinet, kristelig Karakter — en betydelig Forkynder af Guds Ord, og Herren har vedkendt sig hans Virke og givet ham Vækkelse flere Gange i hans Virkekredse, og rundt i vort Land er der ikke faa Mennesker, der tilskriver Emil Nielsen deres Omvendelse til Gud.

For omtrent 4 Aar siden ramtes han af en Lammelse og har siden været tildels Invalid, indtil Døden nu gav ham Hjemlov efter 37 Aars tro Tjeneste som aktivt Medlem af Danmarks Aarskonference.

Vi, — hans Kolleger — mange Menigheder og mange Mennesker vil bevare Mindet om denne gode Broder i kærlig Erindring og takke Gud for ham. — Gud glæde hans Sjæl i Faderhuset. —

Vi udtaler vor dybeste Sympati med hans Hustru og Børn og nedbeder Guds rige Trøst og Velsignelse over dem.

P. Rasmussen.

Mindeord bragt i Aarbog for Metodistkirken i Danmark 1936

Ingen kommentarer:

Send en kommentar